ඔබේ ලග්නයෙන් කියැවෙන ලිංගික රහස් මෙන්න – Here’s a secret sexual evaluate...

ඔබේ ලග්නයෙන් කියැවෙන ලිංගික රහස් මෙන්න – Here’s a secret sexual evaluate your horoscope

2437
0
SHARE
Here's a secret sexual evaluate your horoscope
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LiveJournal
  • Gmail
  • Yahoo Mail

ඔබේ ලග්නයෙන් කියැවෙන ලිංගික රහස් මෙන්න

වර්තමාන සමාජය තුල විවාහයට සාපේක්ෂවම දික්කසාද වීම්, පවුල් තුල ආරවුල් ඇතිවීම් වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. මේ සඳහා ඛෙහෙවින්ම ලිංගික තෘප්තිය බලපායි. එනම් තම සහකරුවා හෝ සහාකාරියගෙන් තෘප්තිමත් වීමට නොහැකිවීම හෝ තම සහකරුවා හෝ සහාකාරිය තමාගෙන් තෘප්තිමත් නොවීම යන කරුණු මේ සඳහා මුලික වී ඇතත් එවා සමාජය ඉදිරියේ හෙලිකිරීමට නොහැකිබාවය නිසා වෙනත්

මාතෘකාවකින් එවා එලිදකී. එහි අවසාන ප්‍රතිඵලය වන්නේ දරුවන් අසරණ වීම, පවුල් සංස්ථාව අවුලෙන් අවුලට පත්වීමයි.


wm iudcfha mj;sk u;hka wkqj fï i|yd úúO mqoa.,hkaf.a ,.ak n,mdk njg u; m,fjhs’ wo wms lshkakg hkafka tu ,.akhka ;=,ska mqoa.,hkaf.a ,sx.sl Ôú;h ms<sn| lshfjk lreKq lSmhl=hs’

fuys olajd we;s lrekq Tnf.a flako%fha wfkl=;a .%yhkaf.a  msysàï wkqj hï hï fjkialï we;súh  yelfïI ,.akh 

Ôjfha wdrïNh ioyd fya;= jq ldu rd. njg wêm;s jkakd jq isl=reg fïI

ckauhdf.a flakao%fha y;ajeks Ndjh ysñùh’ rdYs pl%fha y;ajekakg ;=,d rdYsh iïnkaO ùuksid ldfudoa§mk Yla;sh fydÈka mej;sug fya;=ù ;sfí’ fïI ckañhdf.a ldu rd. nj  m%;s,sx.slhdf.a  m%fudaoh yd iemj;a nj kshudldrfhka fufyhùug fya;=fjhs’´fí flakao%fha y;ajekafka isl=re fh§u wkHhka Tn fj; myiqfjka weo .ekSug wjYH n,hls’fï isl=reg l=cmf.a  mú;% oDIaá we;sjQ l,  fï ;;ajh jvd;a ÈhqKq  lrhs’jDIN ,.akh 

n,iïmkak Woafõ. ckl ldfudoa§mk Yla;shla we;s jDIN ckañfhda ;udf.a rE imqj yd foay ú,ih úiska fufyhjkq ,nk ;;ajhla u.ska m%;s,sx.slhka m%n,  f,i fkdikaiqka njg muqKqjkafkdah’ jDIN ckañka ldu iïm;a ukdfldg ,eîug fya;= jdikd ,o mqoa.,hka fõ’ fudyq ,sx.sl lghq;=j,È b;d olaI f,i m%;s,sx.slhd ji. lr.kS’

 
ñ:qk ,.akh hqj;sm;s ‍fofokdf.a ixfla;hlska ñ:qk rdYsh y÷kajd ;sîfukau ldu rd. njg by< wdYd we;s wh nj meyeÈ,s fõ’ ñ:qk rdYshl Wmka wh ldu rd. núka WÉpia;dkh ,enqfjdah’ ld,d risl nj” YDx.dr risl nj fudjqkaf.a iNdjfhda fj;s’ fudjqka iajlSh iïfNda. iemh wfmalaId lrkafka §¾>ld,Sk iqjhla ioyd neúka ;udf.a iyldr;ajh ;shqKq ffp;isl iam¾Yhlska je<o .kq ,nhs’fudyq úiska ;reK iuh ‍f.jkq ,nkafka iajlSh  wNHka;r fõ.hka iuÛ ish fÉ;kdjka

wd,sx.kh lrkq ,eîfuks’ fma%u rih fudjqkaf.a uOqr wdydrh fõ’

ñ:qk ckañhd ksrka;r rd.sl núka iukaú; fõ’ fudyq tlu rifhka yeuúgu i;=gq fkdfõ’ fujekafkla iu. újdy ù isák ;eke;a;d ta ms<sn|j oek.; hq;=h’lgl ,.akh 

lgl ckañfhda iajlSh ldu rd. nj l,d;aul iajrEmhlska Nqla;súÈkafkda fkdfj;s’ idudkH f,daldiajdo r;sh flfrys .re lrk fï wh ri ri ujkafkdo fkdfj;s’ ;ukaf.a ri f,d,;ajh wkHhka flfrys olajkq ,nkafka b.sfhks’ yels yeu wjÈhlu wkHhkag fkdf;afrk whq‍ßka ;ukaf.a woyia lshfõ’  iudch yuqfõ fujeks wh isákafka ukd iqpß;jdÈka f,ih’ fudjqka fndfydúg woyia iÛjdf.k lghq;= lrkafkda fj;s’isxy ,.akh 

isxy ,.ak ysñhd ldu rd. ðú;h fnfyúkau f.!rjdkaú;h’ fldf;l=;a wvqmdvqlï ;snqk;a kSplshdjkag fm,fnkafkda  fkdfj;s’ iajlSh ldu rd. nj Wodr wkaoñka nqla;s úÈug fudjqka ;=, ‍wfmalaIdj we;’ fudyqf.a ldu Ôú;h ksid wfkl=;a fndfyda lreKq  wjq,aùug bv we;’isxy ckañhdf.a flakao%fha isl=re y;ajeks Ndjfha isákï m%sh rEm fidndjla we;slsÍug fukau wka wh ;ud fj; kïjd .ekSug n,hls’ fï wh Wiia nqoaêhla yd Wiia iudc miqìula we;a;dy’ jdikdjka; l¾hlaIu wfhl= iuÛ újdy Ôú;h .;lSÍug fï whg jdikdj ,efí’lkHd ,.akh 

fuu ,.ak ckañhdf.a iajNdjh kï ldu rd. nj iqpßj;a mßo Èúysñfhka /lSuhs’ ldu rd. Ôú;h .ek fï whf.a mj;akd wrmßueiau mqÿu iy.;h’ fudjqka iajlSh ldu rd. nj flf,id .;fyd;a th b;d l,d;=rlsks’ ;reK úhg md ;nk lkHd ckañfhd ukd jQ ðú; yev.eiaulg Ndckh jkafkdah’ n%yiam;s oyfha isáfhakï fuu ckañhdf.a újdy Ôú;h ksidu ÈhqKqjg m;alrjhs’

;=,d ,.akh 

;=,d ,.akhg wêm;s isl=reh’ tfiau wgjeks ia:dkfhao isl=reg wêm;s úh’ fuu ia:dk folu isl=reg wh;aùu ksid  ;=,d ckañhdg isl=re‍f.a n,mefuka fnfyúkau wkqjklï lsÍug bjy,ajk ;;ajhla oelsh yel’ ;=,d ckañhdg fyd| ldu Ôú;hla ,eî ;sfí’  l=c isl=re y;ajeks ndjfha fhda.h ;=,d ckañhdf.a ldu rd. nj uekúka m%ldY lrhs’ fudjqka ldu Ôú;h wks;a yeu wxYhlgu jvd Wiianj i,lhs’rEmfhka yd ;reKlñka f,<fok fudjqkaf.a foay ú,dIh m%;s ,sx.slhka fkdhsjiqï fok ;;ajhlg m;alrhs’‍ tfy;a fuu fhda.h fikiqre úiska olsk ,oafoa kï fuu fhda.shdf.a ldu Ôú;h ;reK úfha§u ;udf.au wkqjklï ksid wjq,a lr.ekSug bv;sfí’jDYaÑl ,.akh 

ieÛjqkq woyia we;s njla fmkakqï lrhs’ ;u yeu wjYH;djhla i|ydu wfkald ji.hg .ekSug W;aidy lrk fudyq wfkld ji.hg .ekSfï Wml%uh f,i ;u Yßr wx. p,kh lsÍu fuu ckañhdf.a úfYaI;ajhhs’ fuu ,.akfhka Wmka ldka;djka ;=, fuu ;;ajh fnfyúka oelsh yelsh’ ;u wfmalaIdj bgqlr .ekSug miqng fkdjk fuu jDIaÑl ckañfhda ;u wfmalaIdjkag úreoaOjk m%;s,sx.slfhda flfia fyda ;udfj; ji. lr.kq ,nhs’ fuu fhd.fha Wmka  ia;%ska udhd l%shdjkays w;solaIhska fõ’Okq ,.akh 

fudjqka ldu rd. nj wNS; iajNdjhlska hq;=j nqla;s‍ úÈkafkdah’ ieÛjqkq Ñ;a;fõ. fï whg ke;’ mú;%j fl,skau ms<s;=re fok .;sh fï wh flfrys m%ldYj fmfkk ,laIKhfõ’ yeu úgu m%;s,sx.slhka wdY%h lrkq ,nkafka woyia i.jdf.k fkdfõ’fujeks wh iu. ia:sr in|;d f.dvk.d.ekSug wmyiq jkafkao fï wh úksIaph ,nd.ekSug l,a.; jk neúks’ulr ,.akh 

ulr ckañhd ldurd. flfrys úfYaI we,aula olajkafka ke;e;a úfYaI n,mEï flfrka tjeks wjia;djkag fhuqjk fudjqka wkalsisu wfhl=g jvd m%n, f,i ;u wjYH;dj bgqlr .kS’l=ïN ,.akh 

l=ïN ,.ak ,dNshdf.a ldu Ôú;h jpkfha mßiudma; w¾:fhkau hym;a‍ h’ iemj;a h’ rE imqj úreoaO ,sx.slhka wdl¾IKh lr.kafka h’ ldu wdYdjka jeg lvqÆ ì§ug ;rï m%n< jqjo is;sú,af,ka ish,a, md,kh lr .; yels wreu yelshdjla fï ,.ak ,dNshka i;= ùu iqúfYaISh’ ,sx.sl lghq;= j,§ b;du;a wdl¾IKh f,i m%;súreoaO ,sx.slhd jYS lr .ekSfï yelshdjla fudjqka i;= h’ók ,.akh 

hgm;ajq ldudYd we;af;ls’ fudjqkaf.a rd.sl nj lsisu wjÈhl weúiaiqkfyd;a wkH yeu flfkl=gu jvd fõ.j;aj l%shdjg kef.kq we;’ l,n,ldÍ njlska f;drj lghq;= lrkq ,nk fujqkaf.a wNHka;rh lsisfjl=g;a f;areï.; fkdyel’ Ôú;fha jeä fldgila fujqka .;lrkqfha weÛ fírdf.kh’ iudcfha lemSfmfkkakg lghq;= fkdlrk fudjqka ;u wjYH;djka imqrd.kafka fy<sorõ lsÍulska f;drjh’

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY