ලෝ ප්‍රකට ඔලිම්පික් තරු නිරුවත් කර අන්තර්ජාලයට ෆොටෝ එලිදක්වයි

ලෝ ප්‍රකට ඔලිම්පික් තරු නිරුවත් කර අන්තර්ජාලයට ෆොටෝ එලිදක්වයි

807
0
SHARE
Six sports stars to pose naked for ESPN cover shoots
Six sports stars to pose naked for ESPN cover shoots

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ESPN හි The Magazine’s Body Issue cover shoots 2015 සඳහා ඔලිම්පික් තරු ඇතුළු ක්‍රීඩා තරු කිහිපයක් නිරුවතින් සහභාගී කරවා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබුණා.
MLB player Bryce Harper, NBA player Kevin Love, NFL player Odell Beckham, Jr., Olympian heptathlete Chantae McMillan, USA Track & Field hammer thrower Amanda Bingson, සහ Olympic swimmer Natalie Coughlin මේ අතර වනවා.

 

ඡායාරූප සියල්ල පහතින් නරඹන්න..

2A4834CE00000578-3151221-image-a-33_1436208676646 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
03 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
04 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
05 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
06 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
07 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
08 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
09 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
10 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
11 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
12 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
13 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
14 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
15 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
16 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
17 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
18 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
19 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
20 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
  
23 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
24 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
25 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
26 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
001 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
002 gossips lanka news
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY