ලෝ ප්‍රකට ඔලිම්පික් තරු නිරුවත් කර අන්තර්ජාලයට ෆොටෝ එලිදක්වයි

ලෝ ප්‍රකට ඔලිම්පික් තරු නිරුවත් කර අන්තර්ජාලයට ෆොටෝ එලිදක්වයි

846
0
SHARE
Six sports stars to pose naked for ESPN cover shoots
Six sports stars to pose naked for ESPN cover shoots

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ESPN හි The Magazine’s Body Issue cover shoots 2015 සඳහා ඔලිම්පික් තරු ඇතුළු ක්‍රීඩා තරු කිහිපයක් නිරුවතින් සහභාගී කරවා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබුණා.
MLB player Bryce Harper, NBA player Kevin Love, NFL player Odell Beckham, Jr., Olympian heptathlete Chantae McMillan, USA Track & Field hammer thrower Amanda Bingson, සහ Olympic swimmer Natalie Coughlin මේ අතර වනවා.

 

ඡායාරූප සියල්ල පහතින් නරඹන්න..

2A4834CE00000578-3151221-image-a-33_1436208676646
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
03
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
04
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
05
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
06
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
07
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
08
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
09
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
10
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
11
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
12
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
13
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
14
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
15
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
16
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
17
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
18
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
19
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
20
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
  
23
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
24
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
25
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
26
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
001
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail
002
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Pinterest
 • LiveJournal
 • Gmail
 • Yahoo Mail

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY