තරහ අය යාලු කර ගැනීමේ මන්ත්‍රය

වීඩියෝ එක සම්පූර්න වනතුරු, මෙම මන්ත්‍රය 108 වරක් හොදින් අසන්න, කියවන්න

100%ක් සාර්ථක මෙම වශී මන්ත්‍රය, ප්‍රථිපල ලබා ගැනීමට නම් විශ්වාසයෙන් යුතුව කියවන්න

පහත සදහන් මන්ත්‍රය පාඩම් කරගෙන ඕනෑම තරහකරුවෙකුට, පැණි රස කෑමකට 108 වරක් මතුරා කෑමට දෙන්න. සතුරාගේ මුහුණ බලා හිමින් කියන්න.

පිරිත: තං බෝපන භික්ඛවෙ සක්කස්සවා
දේවානමින් දස්ස ධජග්ගං උල්ලෝකයතං පරාගතිස්සවා
දේව රාජස්ස ධජග්ගං උල්ලෝකයතං වරුණස්සවා
දේව රාජස්ස ධජග්ගං උල්ලෝකයතං යං භවිස්සති භයංවා ජම්භිතත්තංවා
ලොමහංසෝවා පහියෙතාපි නොපිපහියෙථ තංහිස්ස හෙතු…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here