පහත සදහන් ගාථා තුන 7 බැගින් කියා පහන් දල්වන්න.ඥානය වැඩීමට,සිහිබුද්ධිය වැඩීමට,පාඩම් හිටීමට අධය්‍යාපනයේ දියුණුවට,විභාග ජය ගැනීමට මහෝපකාරී වේ.කුඩා දරුවන් ලවා පාඩම් කරවාලන්න.

මොහාන්ධකාර සම්මොහා ලොකෙ මොහ විදාංසනං
දීපාලෝකේන පූජේමි සම්බුධං ලෝක පූජිතං
සංසාර සින්දු තරණං ඛෙමං නිබ්බාන ගාමිනිං
දීපාලෝකේන පූජේමී සදම්මං ජින දේසිතං
සධම්ම රාජතනුජං සෙට්ඨං අරිය පුග්ගලං
දීපාලෝකේන පූජේමි පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං අනුත්තරං

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here