2. පිස්සු හෝ නැති බල්ලන් සපා කෑ විට

තුවාලය සබන් වලින් සොදා පහත සදහන් ගාථාවෙන් 108 වරක් තලතෙල් මතුරා තුවාලයේ ගානු.නූල් බදිනු.කිලි වලකිනු.(බෙහෙත් කලත් එන්නත් කලත් කම් නැත )

ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං
චිරත්ත චිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං
තෙඛීණ බීජා අවිරෑල් හිච්ඡන්දා
නිබ්බන්දි ධීරා යථා යම්පදීපො
ඉදම්පිසංගේ රතනං පණීතං
ඒතේන සච්චේන සුවස්ති හෝතු

Leave a Reply