3. අංගම් පිල්ලි සූනියම් නොවැදීමට.

ඛයංවිරාගං අමතං පණීතං යජඣගා සක්‍ය මුනී සමාහිතො තතෙන ධම්මෙන මසන්ථි කිංචි ඉදංපි ධම්මෙ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චෙන සුවස්ති හෝතු.
ඉතා පවිත්‍රව සුදු හන්දුන් මතුරා ඉණ තබා ගන්න.අංගම් පිල්ලි සූනියම් නොවදී.ආපිට යයි.

Leave a Reply