4.කිළිමාලයට

ඉතාම දුර්ලභ සිංහල පැරණී මන්ත්‍රයක් පහත සදහන් වේ.නූල් 9 පටයි.ගැට 3 යි.එක ගැටයකට 12 වර බැගින් ගැට 3 ටම මතුරා ඉණ බදිනු.

ගිය හකුරට නාඩන්නේ තියෙන හකුර රැක ගන්නේ.
ඇඩුවා මිස නාඩන්නේ ඇඩුවා ඇති හිටපනේ.

Leave a Reply