5. සිතූ දේ ඉටු වීමට

රංසිමාල නමෝ මයිහං බුධ සේනාධිපංජරං
එවතං බුධ ජානාථ බුද්ධං දස විලෝචනං

මෙම ජීවමේදි තමන්ටම තමන් තෙල් මතුරා නම් ”මයිහං” කියා ද අන් අයට ”තුයිහං” කියාද කියනු.

1000 වර නොඉදුල් රන්තැඹිලි මතුරා තිලක දෙනු පලදිනු.

පන්සිල් රකිමින් පිරිසිදුව සිටීමෙන් මෙහි ප්‍රතිපල ඉක්මනින් ලැබේ.

Leave a Reply