6. උළුක්කු තැලීම් වලට

ඉන්ද්‍ර චාප නිබෝනීල භුත්න්ථාච සුසජ්ජිතෝ
ඛන්චනං කුස සන්ථාස තුංග නාසොවිරෝචති
ඕං ඕං ඕං ද්‍රෝං ද්‍රෝං හ්‍රීං හ්‍රීං හ්‍රීං ප්‍රෝං ප්‍රෝං
අං ඉං ඒං ඕං විෂ්ණු විස විනාසාය සුංසුං නමඃ

108 වරක් තලතෙල් මතුරා, මතුරමින් තෙල් ගාමින් අදිනු.

Leave a Reply