7. තදබල බඩේ අමාරුවට

මනුජස්සං සදා සතිමතො මත්තං ජානොව භොජනෙ තනුතස්ස ජහන්ති වේදනා සනිකං ජීරති ආයුසං ලයන්ති.

තැම්බුම් හොදි දෙහි ඉගුරු 21 වර මතුරා වේල් 3ක් දෙන්න.තැඹිලි මතුරා දෙන්න.

Leave a Reply