කොරවීම,උලුක්කුව, වාත වේදනා, විශිෂ්ට කිලිමාලයට ක්ෂණිකව ප්‍රථිපල දෙන ගාථාවලින් මීතෙල් ගාමින් මතුරන්න.සුව වන තුරු මතුරමින් තෙල් සාත්තු කරන්න.

බුද්ධෙව ධම්මෙව සංසෙවරාජ
සන්ගෙව කාමෙච රෑපෙති රූපං
වාතෙච පිත්තෙච කප්පති දොසං
යක්ඛෙව භූතෙමි භයං විනාතං

මනුජස්ස සදා සකිමතො
මන්තං ජානතො ලද්ධභෝජනෙ
තනුජස්ස ජහන්ති වේදනා
සනිකං ජීරති ආයුපාලයන්ති

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here