9. අනියම් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට

සබ්බ පාපස්ස අකරණං – අකුලස්ස උපසම්මදා
සචිත්ත පරියෝන දපනං හෘදක්ෂණ ලිංග සන සුං සුං සුං

(ගාථාව කල්පනාවෙන් පාඩම් කරන්න )

අව පක්ෂයේ කුජදින ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාගේ රූප දෙක නිර්වස්ත්‍රව මුහුණට මුහුණලා කුකුල් ලේ වලින් බිත්තරයේ ඇද මල් පහන් පඩුරු ඇට ඇටි දෙසදුන් හන්දුන්කූරු ආදි පුද සහිතව මල් තට්ටුවේ තබා ඉහත සදහන් ගාථාවෙන් 1000 වරක් මතුරා දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකුගේ කඩුල්ල ලග වලලනු.දින කීපයකින් වෙන් වේ.

Leave a Reply