ඔසප් වේදනාව වැඩි නම් ලැජ්ජයි කියලා බලන් ඉන්න එපා! High MENSTRUAL CRAMPS...

ඔසප් වේදනාව වැඩි නම් ලැජ්ජයි කියලා බලන් ඉන්න එපා! High MENSTRUAL CRAMPS is Dangerous

2483
0
SHARE
cramps

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY