කොලෙස්ටරෝල් වලින් හදවත රෙක ගන්න උපදෙස් ටිකක් – how to protect high...

කොලෙස්ටරෝල් වලින් හදවත රෙක ගන්න උපදෙස් ටිකක් – how to protect high cholesterol

3124
0
SHARE
how to protect cholesterol Sinhala Article

කොලෙස්ටරෝල් වලින් හදවත රෙක ගන්න උපදෙස් ටිකක්


we;eï wdydr j¾.j, fldf,iagfrda,a wka;¾.;j we;’ we;eï wdydrj, fldf,iagfrda,a wka;¾.; ke;’ iuyrúg Tn fj<|fmd,g .shúg Tn ñ,§ .kakd f;,a j¾.j, f,an,fha fldf,iagfrda,a ke; hkqfjka i|yka lr we;’ i;a;lskau th i;Hhls’ we;eï wdydrj¾. j, fldf,iagfrda,a ke;;a tajd wdydrhg .;a miq tu wdydrfha wvx.= øjHj,ska fldf,iagfrda,a idod .ekSug isrerg yelshdjla we;’ fuu fldf,iagfrda,a y÷kajkafka wka;¾ckHh fldf,iagfrda,a f,ih’ fya;=j jkafka YÍrh ;=<u ksIamdokh jk neú‚’


fldf,iagfrda,a iE§u m%j¾Okh lrk wdydr w;r ix;Dma; fïoh wvx.= wdydr fukau mú;% l< iSks tu wdydr ldKavhg wh;a fõ’


ix;Dma; fïoh wvx.= wdydr f,i my; i|yka j¾. kï l< yel’fmd,a f;,a ” ng¾” .sf;,a” i;a;ajuh fïo iys; wdydr” udcßka


i;ajuh fïoh wvx.= wdydr f,i W!re uia” yrla uia m%Odk ;ekla .kS’ tneúka yDohdndO j,ska je<lS isàug kï m<uqj Tnf.a isref¾ ;sfnk fldf,iagfrda,a m%udKh wju lr.; hq;=h’ tneúka by; i|yka l< ix;Dma; fïoh wvx.= wdydrj,ska je<lS isáh hq;=h’


nyq wix;Dma; fïoh wvx.= wdydr mßfNdackh lrkafka kï fldf,iagfrda,a m%udKh wju lr .; yelshs’ reêrhg ydks f.k fok LDL wjulr .; yelsh’ WodyrK jYfhka .;a l< nyq wix;Dma; f;,a j¾. f,i nvbß.= f;,a ” fidahd f;,a” iQßhldka; f;,a ye¢kaúh yelshs’


nyq wix;Dma; f;,a j¾. YS;lrKfha WIaK;ajfha§ ñfokafka ke;’ ^tfia jqj;a idudkH WIaK;ajfha§ >k ;;a;ajfha mj;sk nyq wix;Dma; udcßka j¾.o we;’& Tnf.a tÈfkod wdydr fõ,g nyq wix;Dma; f;,a j¾. fhdod.kak’

Tn lrj, lE,a,la” ud¿ lE,a,la” uia álla ne| wdydrhg .;a miq ta b;sß jQ f;,a j¾. lelErñka h<s Ndú;d lsßu iqÿiq fkdfõ’ jrla Ndú;d l< f;,a kej; Ndú;d lsÍfuka Tn frda.shl= njg m;aùug mq¿hk’ nyq wix;Dma; f;,a b;d by< idkaøKhl mj;S’ nyq wix;Dma; f;,a f;a ye¢ 02 lg jvd Èklg wdydrhg .ekSu iqÿiq fkdfõ’


wix;Dma; fïo wdydrhg .ekSfuka Tng fldf,iagfrda,a yels;dla uevmj;ajd .; yelsh’ fldf,iagfrda,a we;sùu iuyr f;,a j¾. ridhksl jYfhka wix;Dma; fïo f,i ye¢kafõ’ WodyrK f,i T,sõ f;,a oelaúh yel’ T,sõ f;,a wdydrhg .ekSfï§ Tng hym;la isÿjk njg ikd: ù we;’

fïoh iys; wdydr wkqNjh lsÍfï§ ms<smeÈh hq;= lreKq

m%Odk jYfhka ì;a;r fldf,iagfrda,a iys; jqjo fnfyúka fm%daàka iys; wdydrhls’ orejkaf.a jeãug ì;a;r wjYH jk w;r idudkHfhka jeäysáfhl= Èklg ì;a;r 02 wdydrhg .ekSu iqÿiq fõ’ ì;a;r iqÿuofha fldf,iagfrd,a wvx.= fkdjk neúka jeämqr wdydrhg .;a;o lula ke;’


nyq wix;Dma; udcßka iy nyq wix;Dma; f;,a j¾. iSñ; m%udKhla .ekSu jvd;a iqÿiqh’

tajd ´kE;rï .ekSu iqÿiq hehs is;Su wkqjK is;=ú,a,ls’

f;,a yd iSks j,ska ire jqj;a iSud l<hq;= iq,n wdydr j¾. lsysmhla


fpdla,Ü ” flala ” mqäx” ìialÜ” whsial%Sï” f;f,a neomq w, fm;s$;sre” fmaiag%s$ frda,a

l=l=,a uia .ek lsj yelsfha l=ulao@

fuys wvx.= jkafka wvq fïo m%udKhka neúka l=l=¿ uia wdydrhg .ekSu wkqu; l< yelshs’ ^tfy;a ms<sfh, lsÍfï § iu bj;a lsßu wjYHh&

reêrfha fldf,iagfrda,a we;s ùug l=l=,a uia j,ska wys;lr n,mEula isÿ fkdlrk neúka l=l=¿ uia wdydrhg .ekSu t;rï wys;lr fkdfõ’ kuq;a l=l=¿ uia j, fïofha jeä m%udKhla wvx.= jkqqfha ifuysh’ tneúka l=l=,a uia wdydrhg .kafka kï iu bj;a lr wdydrhg .; hq;=h’ tfy;a ;drd uia ” md;a;hka jeks l=l=,a j¾.j, isák i;ajhka wdydrhg .ekSu iqÿiq fkdfõ’ fya;=j fïjd ;=< fldf,iagfrda,a wêlj mj;sk neú‚’


fuh us;rka w;fra fIhd lrkak;a wu;l lrkak tmd’ ——————————————————————-

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY